Regulamin strony magmar.pl

 

1. Zawarcie Umowy Najmu Pojazdu następuje na podstawie złożonej przez Klienta oferty za pośrednictwem formularza internetowego na stronie www.magmar.pl oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty Klienta.

2. Po złożeniu przez Klienta w ww. sposób oferty, Wynajmujący prześle Klientowi oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji oferty wciągu 4 godzin od otrzymania od Klienta oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail, jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty na poczet czynszu najmu wskazanej za pośrednictwem strony internetowej magmar.pl kartą poprzez platformę BlueMedia

3. Jeżeli uregulowanie płatności czynszu najmu następuje w inny sposób niż wskazany wyżej, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu

5. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

 

a.       zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,

b.      spełnianie warunków przewidzianych w pkt. I.2.

c.       złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,

d.      wyrażenie przez Klienta w formularzu internetowym zgody na obciążenie jego karty płatnością czynszu najmu i faktyczne obciążenie jego karty w/w kwotą lub jej uiszczenie przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na stronie internetowej Wynajmującego.

 

8. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.

9. Wypożyczalnia samochodów MagMar  nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko w procesie realizacji rezerwacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).